فاطمه صغری شفیعی
گروه علوم تربیتی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
پست سازمانی عضو هیئت علمی
پست اجرایی مدیر گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصيلي مدیریت آموزشی
سال فراغت 1389/06/30
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
نوع استخدام قراردادی
نوع همکاری تمام وقت
پایه استخدامی 1
تاریخ شروع همکاری 1391/11/01
اطلاعات تکمیلی :
ENGLISH